1949Liceum Ogólnokształcące nr IX zajmuje gmach położony przy ulicy Piotra Skargi29/31. Okazała budowla została wzniesiona na przełomie XIX/XX w. Wmiejscu odlewni dział i dzwonów we Wrocławiu. Liczne szkice z lat 1887-1889 dokumentują proces nabywania kolejnych, sąsiednich działek, w wyniku którego szkoła, która początkowo miała liczyć jedynie 18 izb lekcyjnych, uzyskała 43 sale, łaźnię, czytelnię ludową, muzeum szkolne,mieszkania służbowe i sklepy na parterze z powierzchnią magazynową w piwnicach.

1953 Z dniem 1 września 1953 r. kierownictwo szkoły objął Konstanty Stankiewicz.1 września 1954 r., decyzją Ministra Oświaty, Szkołę podstawową Nr 51 przekształcono na Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Placówka tym samym otrzymała status rozwojowej szkoły 11-letniej. W roku szkolnym 1954/55 utworzono dwie klasy licealne, do których przyjęto 81 uczniów. W roku szkolnym 1957/58 placówka osiągnęła pełny stopień organizacyjny. Szkoła podstawowa liczyła 333 uczniów w 13 oddziałach, a liceum 255 uczniów w 8 oddziałach. W tymże roku, po raz pierwszy w historii liceum, mury szkoły opuściło 33 absolwentów ze świadectwem dojrzałości.16 kwietnia 1959 r. Ministerstwo Oświaty nadało szkole imię Juliusza Słowackiego.

1966 W roku szkolnym 1966/67 rozpoczęto wdrażanie ostatniego etapu realizacji programu ośmioklasowej szkoły podstawowej. W tym roku do liceum nie przyjęto uczniów do klasy programowo najniższej. W następnym roku szkolnym w liceum rozpoczęły naukę klasy pierwsze realizujące zreformowany program. Klasy pracujące w oparciu o poprzedni program, zachowując dotychczasowe oznaczenia, stopniowo opuszczały liceum. W roku szkolnym 1970/71 liceum osiągnęło pełny status organizacyjny i ukończyło wdrażanie reformy szkolnej. Od 1 września 1956 roku zaprzestano naboru uczniów do klas pierwszychszkoły podstawowej. W tym czasie utworzono szkołę podstawową Nr 63,która stopniowo dochodziła do pełnego statusu organizacyjnego,przyjmując dzieci w wieku szkolnym z rejonu dotychczasowej placówki.Jednocześnie w sposób naturalny kończyły w niej naukę najwyższe programowo klasy podstawowe.

1975W roku szkolnym 1975/76 w czterech klasach trzecich wprowadzono jako przedmiot nauczania informatykę. 1 września 1978 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania utworzono zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3we Wrocławiu. W jego skład weszły: IX Liceum Ogólnokształcące im.Juliusza Słowackiego i IV Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących. Kierujący szkoła od 1953 r. dyrektor Konstanty Stankiewicz przeszedł na emeryturę w 1972 r. Z dniem 1 sierpnia 1972 r. funkcję dyrektora objął Adam Kiewicz, pracujący od 1945 r. na różnych stanowiskach w szkolnictwie i ruchu młodzieżowym. Bezpośrednio przed objęciem kierownictwa liceum był komendantem Dolnośląskiej Chorągwi ZHP.

1980Początek lat osiemdziesiątych przyniósł wzrost napięcia społecznego w Polsce, spowodowanego kryzysem polityczno-gospodarczym. Wydarzenia te znalazły swoje odbicie w naszym liceum. W 1981 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Po odejściu dyrektora Adama Kiewicza kierownictwo szkoły objął Ryszard Gąsiorowski. Młodzież naszego liceum bardzo uważnie śledziła życie polityczne Kraju. Wielu licealistów w owym czasie zaangażowało się we współpracę z Waldemarem Fydrychem "Majorem" w "Pomarańczowej Alternatywie" iinnych organizacjach. Na zaproszenie Liceum im. Słowackiego ze Skarżyska Kamiennej w początkach czerwca 1988 r. uczniowie klasy III H wzięli udział w "symbolicznym" pogrzebie dowódcy zgrupowania partyzanckiego AK w Górach Świętokrzyskich - Jana Piwnika ps. "Ponury". Pogrzeb odbył się na "Wykasie" w Wąchocku. Była to niezwykła lekcja historii dla wszystkich uczestników.

1990Decyzją Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 1990/91 utworzono klasy autorskie: teatralną i matematyczno-fizyczno-informatyczną. Autorką klasy teatralnej była prof. Halina Wereszczuk-Libicka, a matematyczno-fizyczno-informatycznej prof. Piotr Kolniak. Nabór do nowootwieranych klas odbywał się w kwietniu poprzez wcześniejsze egzaminy. Jedną z ciekawych inicjatyw klasy teatralnej było przygotowanie sztuki pt. "Świat na opak" w reżyserii wrocławskiego aktora Krzysztofa Dracza, którą młodzież zaprezentowała w maju 1992 r.na Europejskim Festiwalu Młodzieży w Paryżu. Natomiast uczniowie klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej uczestniczyli w pierwszych Europejskich Targach Informatycznych CEBIT '92 w Hanowerze, biorąc czynny udział w seminariach i dyskusjach.

2000 Od 1 września 1999 r. uległ zmianie ustrój szkoły. W Polsce zostały utworzone 6-letnie Szkoły Podstawowe, 3-letnie Gimnazja, a od 1 września 2002 r. 3-letnie Licea na podbudowie Gimnazjum. Zmiana ta objęła również programy szkolne, zmieniła się także formuła Egzaminu Dojrzałości na Egzamin Maturalny - zewnętrzny (pierwsza próba egzaminacyjna odbyła się w 2002 r, a pierwsza matura zewnętrzna będzie miała miejsce w r. 2005).

2010W ostatnich latach powstały szkolne kluby literackie, kabarety szkolne, zespół tańca irlandzkiego, chór szkolny i inne inicjatywy. Nie sposób w krótkiej formie opisu przedstawić historię szkoły, toteż zapis ten stanowi zarys opisu historii szkoły - niedoskonały, ale zawsze możemy go uzupełnić. Nasza Szkoła - IX Liceum Ogólnokształcące to przede wszystkim ludzie. Tworzymy Wielką Rodzinę nauczycieli i uczniów (naczynia połączone)- każdy z nas ma żywo w pamięci swoich podopiecznych i swoich nauczycieli, każdy ma własne wspomnienia, doznania, uczucia.