Wielka gala z okazji XX-lecia Hiszpańskiej Sekcji Dwujęzycznej już za nami...

[Uwaga: materiału jest dużo i będzie sukcesywnie publikowany... Zapraszamy do odwiedzin!!!]

 

Przybyli liczni goście:

Pani Izabela Koziej, Dyrektor IX LO im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu

Pani Ewa Szczęch, Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych, UM Wrocław

Pan Paweł Kaleta, Dyrektor Wydziału Finansów Oświatowych, UM Wrocław

Pani Justyna Madejska, Starsza Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Pan Eduardo Ramón Merino de Mena, Konsul Generalny, Radca ds. Kultury Ambasady Hiszpanii

Pan José Ramón Horrillo Estrella, Doradca z Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii

Pani Beata Baczyńska, Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej UWr

Pani Lidia Rygus, wieloletnia nauczycielka języka hiszpańskiego oraz inicjatorka klas dwujęzycznych w IX LO

Pani Monika Kwiatosz, Konsul Honorowy Republiki Włoch

Pani Anna Poprawa- Łomotowska, Przewodnicząca Rady Rodziców

 

 

Na część oficjalną złożyły się wystąpienia Pani Dyrektor Izabeli Koziej, przedstawicieli Ambasady Królestwa Hiszpanii oraz przedstawicieli władz oświatowych.

 

Podczas tej części Pani Justyna Madejska odczytała i przekazała list gratulacyjny od Dolnośląskiej Kurator Oświaty, Pani Ewy Skrzywanek.

 

 

Pan Eduardo Ramón Merino de Mena, Konsul Generalny, Radca ds. Kultury Ambasady Hiszpanii, po swoim wystąpieniu wręczył Pani Dyrektor Izabeli Koziej pamiątkową tablicę z podizękowaniami dla Sekcji "za zaangażowanie w nauczaniu języka i kultury hiszpańskiej".

 

 

Następnie przeszliśmy do części wspomnieniowo-artystycznej.

Jako pierwsi wystąpili uczniowie z klasy wstępnej z przedstawieniem zatytułowanym „El Aula de Tócame – Roque”. Tak, tak, to ci sami, którzy przygotowali fantastyczny spektakl bożonarodzeniowy. Grupa rozwija swoje umiejętności aktorskie i językowe. Aż strach się bać, co pokażą na koniec roku...

 

 

Kolejny punkt, to przekrojowa prezentacja dorobku Sekcji Hiszpańskiej przedstawiona przez Panią Profesor Magdalenę Śliwak-Kosińską. Po obejrzeniu, bardzo skompresowanej, prezentacji nikt nie może mieć wątpliwości, jak wiele działań miało miejsce w ramach Sekcji. To nie tylko nauka języka. To przed wszystkim żywy kontakt z Hiszpanią i jej kulturą… Myślimy, że najlepiej samemu obejrzeć prezentację, aby przekonać się o ogromie naszej pracy.

 

Czas na występy artystyczne.

Jako pierwsza wystąpiła Katarzyna Dobrowolska z klasy 3H w piosence Perdóname autorstwa Pastory Soler.

 

Następnie krótkie wprowadzenie Profesora José Manuela Gómez Fernándeza poprzedziło recytację wiersza, klasyki literatury hiszpańskiej, zatytułowanego Romance sonámbulo, autorstwa Federico García Lorca, w multimedialnej interpretacji Macieja Krupińskeigo, ucznia klasy 4H.

 

 

Kolejny punkt programu: wspomnienia Pani Profesor Aranchy Garcii Martínez, która pracowała w naszej sekcji (nagranie wideo; ta wypowiedź również znajduje się w filmie dokumentalnym o historii Sekcji, który można w całości obejrzeć TUTAJ).

 

Czas na kolejną piosenkę – Julia Szewczyk z klasy 3J, w piosence „Palante” wykonawczyni Soleá. Kolejne wspomnienia – nasz absolwent, Marcel Mordarski, wspomina pobyt w naszym Liceum. Następnie przed widownią wystąpiła Julia Kowalska z klasy 3J, która zaśpiewała piosenkę Alejandro Sanza Y si fuera ella.

 

Film o klasie wstępnej przygotowany przez uczniów kl. 1H – ubiegłorocznych „wstępniaków” - do obejrzenia TUTAJ.

 

Część artystyczną i oficjalną jednocześnie uświetnił i zakończył występ flamenco w wykonaniu naszej absolwentki, Florentyny Cieślik. Pokaz miał być na żywo, ale kontuzja...

 

 

Po części oficjalnej, zaproszeni goście mieli okazję porozmawiać: powspominać i snuć plany na przyszłość. Rocznica przecież to dobry pretekst do przejścia od tego, co było, to tego, co chcielibyśmy, aby nadeszło…

 

 

 

 

Czas na kilka rozmów z uczestnikami.

 

Rozmowa 1 / Conversación 1 Olga i Marta

 

 

Rozmowa 2 / Conversación 2 Antoni, Mateusz, Michał i "Júnior"

 

Kończąc, nie możemy zapomnieć o podziękowaniach dla wszystkich, którzy pracowali bezpośrednio przy przygotowaniach:

Pani Profesor Magdalenie Marciniak, Pani Profesor Karolinie Milewicz, Pani Profesor Barbarze Popardzie, Pani Profesor Magdalenie Śliwak-Kosińskiej oraz Panu Profesorowi José Manuelowi Gómez Fernándezowi.

 

Dziękujemy całemu personelowi sekretariatu i administracyjnemu.

 

Dziękujemy uczniom klasy 4H - Tomkowi, za obsługę techniczną oraz naszym fenomenalnym konferansjerom, Sabinie i Filipowi!

 

¡Gracias a todos vosotros, Amigos!

 

Informacje o gali dostępne są również na szkolnym kanale Facebook.

 

 

 

La gran gala del 20 aniversario de la Sección Bilingüe Española ya queda atrás...

 

[Nota: hay mucho material y se irá publicando sucesivamente.... ¡¡¡Os invitamos a visitarnos!!!]

 

Llegaron numerosos invitados:

Señora Izabela Koziej, Directora del Liceo nº 9 Juliusz Słowacki de Breslavia (Wrocław),

Señora Ewa Szczęch, Directora del Departamento de Centros de Enseñanza Secundaria y Especial del Ayuntamiento de Breslavia (Wrocław),

Sr. Paweł Kaleta, Director del Departamento de Finanzas Educativas, Ayuntamiento de Breslavia (Wrocław),

Señora Justyna Madejska, Visitante principal de la Autoridad Educativa de Breslavia (Wrocław),

Sr. Eduardo Ramón Merino de Mena, Cónsul General, Consejero Cultural, Embajada de España,

Sr. D. José Ramón Horrillo Estrella, Consejero del Gabinete del Consejero de Educación de la Embajada de España,

Señora Beata Baczyńska, Directora del Instituto de Estudios Románicos de la Universidad de Breslavia (Wrocław),

Señora Lidia Rygus, profesora de español desde hace muchos años e iniciadora de clases bilingües en el Liceo nº 9,

Señora Monika Kwiatosz, Cónsul Honoraria de la República Italiana,

Señora Anna Poprawa- Łomotowska, Presidenta del Consejo de Padres de Alumnos.

 

La parte oficial consistió en discursos de la Sra. Izabela Koziej, representantes de la Embajada de España y representantes de las autoridades educativas. Durante esta parte, la Sra. Justyna Madejska leyó y entregó una carta de felicitación de la Directora del Departamento de Educación de Baja Silesia, la Sra. Ewa Skrzywanek.

 

 

 

A continuación D. Eduardo Ramón Merino de Mena, Cónsul General, Consejero Cultural de la Embajada de España, hizo entrega de una placa conmemorativa a la Directora de la Sección, Izabela Kozia, "por su compromiso con la enseñanza de la lengua y la cultura españolas".

 

 

 

Luego pasamos a la parte de recuerdos y arte.

Los primeros en actuar fueron los alumnos de la clase de preparatoria con una representación titulada “El Aula de Tócame - Roque”. Sí, sí, son los mismos que prepararon una fantástica obra de Navidad. El grupo va desarrollando sus habilidades interpretativas y lingüísticas. Me da miedo pensar lo que mostrarán a final de curso...

El siguiente punto fue una presentación multimedia de los logros de la Sección Española presentada por la profesora Magdalena Śliwak-Kosińska. Después de ver la presentación, muy comprimida, nadie puede dudar de cuánta actividad ha tenido lugar dentro de la Sección. No es sólo aprendizaje de idiomas. Es, sobre todo, un contacto vivo con España y su cultura... Creemos que lo mejor es ver la presentación uno mismo para darse cuenta de la enorme que ha sido nuestro trabajo.

 

Llegó el momento de actuaciones artísticas.

La primera en actuar fue Katarzyna Dobrowolska, de la clase 3H, con la canción Perdóname, de Pastora Soler.

 

A continuación, una breve introducción del profesor José Manuel Gómez Fernández fue seguida por el recitado de un poema, clásico de la literaturaespañola, titulado Romance sonámbulo, de Federico García Lorca, en una interpretación multimedia de Maciej Krupiński, alumno de la clase 4H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro punto del programa: las reminiscencias de la profesora Arancha García Martínez, que trabajó en nuestra sección (grabación en vídeo; este discurso también puede encontrarse en el documental sobre la historia de la sección, que puede verse completo AQUÍ).

 

Tiempo para otra canción - Julia Szewczyk de la clase 3J, en la canción 'Palante' de la intérprete Soleá.

Otra reminiscencia - nuestro graduado, Marcel Mordarski, recuerda su estancia en nuestro instituto.

A continuación, Julia Kowalska, de la clase 3J, cantó ante el público la canción Y si fuera ella, de Alejandro Sanz.

Los alumnos de la clase 1H, los "alumnos entrantes" del año pasado, prepararon una película sobre el curso preparatorio - accesible  AQUÍ .

La parte artística y oficial fue homenajeada simultáneamente y concluyó con una actuación flamenca de nuestra licenciada Florentyna Cieślik. El espectáculo iba a ser en directo, pero una lesión...

Tras la parte oficial, los invitados tuvieron ocasión de charlar: rememorar y hacer planes para el futuro. Al fin y al cabo, un aniversario es una buena excusa para pasar de lo que fue a lo que nos gustaría ver venir…

Para concluir, no podemos olvidar dar las gracias a todos aquellos que trabajaron directamente en los preparativos:

Profesora Magdalena Marciniak, Profesora Karolina Milewicz, Profesora Barbara Poparda, Profesora Magdalena Śliwak-Kosińska y Profesor José Manuel Gómez Fernández.

 

Damos las gracias a todo el personal de secretaría y administración.

 

¡Gracias a los alumnos de la clase 4H: Tomek, por el apoyo técnico y a nuestros fenomenales presentadores, Sabina y Filip!

 

La información sobre la gala también está disponible en el canal de Facebook de la escuela.