PROGRAM OBCHODÓW (PL, ES) - kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

 

 

Hiszpańska Sekcja Dwujęzyczna działająca przy IX Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu niedawno obchodziła dwudziestą rocznicę powstania. Była to doskonała okazja do przeprowadzenia kilku rozmów z osobami, dzięki którym utworzono klasy dwujęzyczne, jak również z obecnymi pracownikami oraz uczniami.

 

Uroczysta akademia i spotkanie w dniu 23 lutego 2024, w siedzibie szkoły, będą wieńczyły naszą rocznicę.

Podczas spotkania obecni będą przedstawiciele Ambasady Hiszpanii, wrocławskich władz oświatowych oraz wielu innych zaproszonych gości.

Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na stronie szkoły (www.lo9.wroc.pl oraz www.facebook.com/lo9wroc), jak tylko zostanie ostatecznie zamknięty.

Zapraszamy do obejrzenia pełnometrażowego dokumentu o naszej Sekcji.

 

 

W pierwszej części filmu wypowiadają się osoby, które pracowały przy tworzeniu Sekcji – Pani Dyrektor Izabela Koziej, Pani Profesor Lidia Rygus oraz Pani Profesor Magdalena Marciniak.

W drugiej części wspominają oraz mówią o teraźniejszości Pani Profesor Arancha García Martínez, która pracowała w Sekcji w latach 2014 - 2018 oraz Pan Profesor José Manuel Gómez Fernández, który pracuje z nami od 2019.

W trzeciej części wypowiadają się uczniowie klasy 4H dwujęzycznej, którzy przecierają szlaki Sekcji w nowej formule czteroletniego liceum z obowiązkowa maturą dwujęzyczną.

Część czwarta to rozmowy z uczniami klasy wstępnej, przed którymi przygoda z hiszpańskim dopiero się zaczyna…

W najbliższych dniach będą publikowane dodatkowe materiały do dnia uroczystości oraz przedstawimy relację z obchodów.

 

Zespół Nauczycieli Języka Hiszpańskiego dziękuje przedstawicielom Ambasady Królestwa Hiszpanii, wszystkim nauczycielom i pracownikom naszego Liceum (byłym i obecnym), uczniom i ich rodzicom za wspólne budowanie Sekcji.

 

 

 

 

PROGRAMA DE LAS CELEBRACIONES (PL, ES) - cliquea para aumentar la foto.

 

 

La Sección Bilingüe de Español del Instituto de Enseñanza Secundaria Juliusz Słowacki nº 9 de Wrocław celebró recientemente su vigésimo aniversario. Fue una excelente oportunidad para mantener varias conversaciones con las personas que ayudaron a establecer las clases bilingües, así como con el personal y los alumnos actuales.

 

Una academia festiva y una reunión el 23 de febrero de 2024, en las instalaciones del colegio, coronarán nuestro aniversario.

A la reunión asistirán representantes de la Embajada de España, las autoridades educativas de Wrocław y muchos otros invitados. El programa detallado se publicará en la página web de la escuela (www.lo9.wroc.pl y www.facebook.com/lo9wroc) en cuanto esté ultimado.

Les invitamos a ver un largometraje documental sobre nuestra Sección.

 

 

En la primera parte de la película hablan las personas que trabajaron en la creación de la Sección: la Directora Izabela Koziej, la Profesora Lidia Rygus y la Profesora Magdalena Marciniak.

En la segunda parte, la Sra. Profesora Arancha García Martínez, que trabajó en la Sección de 2014 a 2018, y el Sr. Profesor José Manuel Gómez Fernández, que trabaja con nosotros desde 2019, rememoran y hablan del presente.

La tercera parte recoge las intervenciones de los alumnos de la clase bilingüe de 4H, que abren camino a la Sección en la nueva fórmula de “liceum” de cuatro años con bachillerato bilingüe obligatorio.

La cuarta parte presenta entrevistas con los alumnos del curso preparatorio, cuya aventura en español no ha hecho más que empezar.…

Hasta el día de la celebración iremos publicando material adicional y presentaremos un informe sobre las celebraciones.

 

El Equipo de Profesores de Español agradece a los representantes de la Embajada de España, a todos los profesores y personal (anteriores y presentes) de nuestro Liceum, a los alumnos y a sus padres por construir juntos la Sección.

 

 

 

PROGRAMA DAS CELEBRAÇÕES (PL, ES) - clique para ampliar a foto.

 

 

A Secção Bilingue de Espanhol da Escola Secundária Juliusz Słowacki n.º 9, em Wrocław, celebrou recentemente o seu 20.º aniversário. Foi uma excelente oportunidade para realizar vários debates com as pessoas que ajudaram a criar as aulas bilingues, bem como com o pessoal e os alunos atuais.

 

Uma academia festiva e uma reunião em 23 de fevereiro de 2024, nas instalações da escola, coroarão o nosso aniversário.

A reunião contará com a presença de representantes da Embaixada de Espanha, das autoridades educativas de Wrocław e de muitos outros convidados.

O programa detalhado será publicado no sítio Web da escola (www.lo9.wroc.pl e www.facebook.com/lo9wroc) assim que estiver concluído.

Convidamos-lo a ver um documentário completo sobre a nossa Secção.

 

 

Na primeira parte do filme, falam as pessoas que trabalharam na criação da Secção: a Directora Izabela Koziej, a Professora Lidia Rygus e a Professora Magdalena Marciniak.

Na segunda parte, a Sra. Professora Arancha García Martínez, que trabalhou na Secção de 2014 a 2018, e o Sr. Professor José Manuel Gómez Fernández, que trabalha connosco desde 2019, recordam e falam sobre o presente.

A terceira parte inclui as intervenções dos alunos da turma bilingue 4H, que abrem o caminho para a Secção na nova fórmula "liceum" de quatro anos com bacharelato bilingue obrigatório.

A quarta parte apresenta entrevistas com os alunos do curso preparatório, cuja aventura no espanhol só agora começou..... Até ao dia da celebração, publicaremos material adicional e informaremos sobre as celebrações.

 

A Equipa de Professores de Espanhol agradece aos representantes da Embaixada de Espanha, a todos os professores e funcionários (antigos e atuais) do nosso Liceum, aos alunos e aos seus pais por terem construído juntos a Secção.