Klasa 4E (obie grupy) na zakończenie nauki hiszpańskiego podjęła się przygotowania projektu poświęconego świętej księdze Majów – Popol Vuh.

Księga Popol Vuh, co można tłumaczyć jako Księga Rady, została spisana już w czasach podboju hiszpańskiego w połowie XVI wieku. Jej autorem, a raczej tym, który ją spisał jest dominikanin Francisco Ximénez.

Brat Francisco spisał podania dotyczące wierzeń Majów i opublikował je w postaci księgi dwujęzycznej: oryginalny tekst przekazu w języku quiché (Majowie posługiwali się kilkoma odmianami języka) a obok tłumaczenie hiszpańskie.

Tu zaczynają się kontrowersje, ponieważ wiadomo, że brat Francisco dokonywał modyfikacji tekstów, celem „upodobnienia” ich do Biblii… W związku z tym faktem, krytycy podważają wiarygodność i zgodność Księgi z tekstami Majów sprzed konkwisty.

Może pewnego dnia odkryte zostaną teksty nietknięte ręką Europejczyków i można będzie zakończyć spór.

Pomimo tego, Popol Vuh, jest najobszerniejszą skarbnicą wierzeń Majów, która przetrwała do naszych czasów.

 

Obie grupy klasy 4E otrzymały po jednym fragmencie Księgi Popol Vuh i dokonały jego prezentacji.

Pierwszy film oparty jest na tekście A i dotyczy początku świata. Drugi film, oparty na fragmencie B, opowiada o stworzeniu pierwszych ludzi.

Oba teksty (po hiszpańsku) do pobrania TUTAJ.

 

Dziękujemy wszystkim za udział w projekcie i wyrażenie zgody na publikację materiałów! ¡Muchas gracias!

 

Dodatkowe informacje (więcej odnośników w części hiszpańskiej):

Popol Vuh (Wikipedia, PL)

Francisco Ximénez (Wikipedia, EN)

Magazyn NG, artykuł o Popol Vuh (PL)

 

 

Oto pierwszy film / La primera peli:

 

 

 

Oto drugi film / Otra peli:

 

 

 

Zapraszam do wysłuchania Miłki, która recytuje wiersz w języku Majów! Poniżej macie tłumaczenie oraz lekcję nauki tego wiersza.

 

 

 

Wiersz w oryginale, tłumaczenie na hiszpański oraz na polski

 

 

Nauka wiersza w oryginale

 

 

Film animowany inspirowany Popol Vuh

 

Poznaj pełne wydanie Księgi Popol Vuh (po hiszpańsku, do ściągnięcia PDF) / Edición completa en español (descargable, PDF)

 

 

 

 

La clase 4E (ambos grupos) realizó un proyecto sobre el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, al final de sus estudios de español.

El Libro del Popol Vuh, que puede traducirse como Libro del Consejo, ya fue escrito en la época de la conquista española, a mediados del siglo XVI. Su autor, o más bien quien lo escribió, es el fraile dominico Francisco Ximénez.

Fray Francisco redactó los relatos de las creencias mayas y los publicó en forma de libro bilingüe: el texto original del mensaje en quiché (los mayas hablaban diversas variedades de la lengua) y una traducción al español al lado.

Aquí comienza la polémica, pues se sabe que el hermano Francisco modificó los textos para "hacerlos más parecidos" a la Biblia... Ante este hecho, los críticos del Libro cuestionan la fiabilidad y correspondencia del Libro con los textos mayas anteriores a la conquista.

Tal vez algún día se descubran textos que no hayan sido tocados por la mano de los europeos y se pueda poner fin a la controversia.

A pesar de ello, el Popol Vuh, es el tesoro más completo de las creencias mayas que ha perdurado hasta nuestros días.

 

Los dos grupos de la clase 4E recibieron cada uno un extracto del Popol Vuh e hicieron una presentación.

El primer vídeo se basa en el texto A y trata del principio del mundo. El segundo vídeo, basado en el pasaje B, trata de la creación de los primeros seres humanos.

Ambos textos (en español) pueden descargarse AQUÍ.

Además, podemos escuchar un poema recitado en maya - todos los materiales vídeo arriba.

 

¡Os damos muchísimas gracias por haber participado en el proyecto y el consentimiento para su publicación! Dziękujemy!

 

Enlaces de interés:

Popol Vuh (Wikipedia, ES)

Francisco Ximénez (Wikipedia, ES)

Lenguas mayas (Wikipedia, ES)

Acuarelas inspiradas por el Libro

 

 

Escucha más en lengua maya / Posłuchaj więcej w języku majów

 

 

Tu lengua es la casa de tu alma... / Twój język jest domem twojej duszy...