Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest:

•          suma punktów uzyskana na egzaminie gimnazjalnym.

 W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego,  wynik przedstawiony w    procentach z:  języka polskiego,  historii i wiedzy o społeczeństwie,  matematyki,  przedmiotów przyrodniczych,  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2;

 

•          wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

            

Czytaj więcej
System rekrutacji

Żeby  poprawnie przejść przez rekrutację trzeba:

1.  Wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w systemie rekrutacji :   www.edu.wroclaw.pl                                       

  • wybrane  szkoły/grupy rekrutacyjne
  • dane osobowe kandydata
  • dodatkowe informacje o kandydacie

 

2.  Wydrukować wniosek jeżeli kandydat jest w 100% pewien swoich wyborów

Czytaj więcej
REKRUTACJA DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH !

UWAGA: warunkiem uczestnictwa w rekrutacji do klasy dwujęzycznej jest przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych i uzyskanie przynajmniej 25% z maksymalnej liczby punktów. Uzyskana liczba punktów jest jednym z kryteriów rekrutacyjnych.


Sprawdzian kompetencji językowych będzie przeprowadzony w naszym Liceum dnia 18.05.2018 r. z j. włoskiego o godz. 8.30

Sprawdzian kompetencji językowych będzie przeprowadzony w naszym Liceum dnia 18.05.2018 r. z j. hiszpańskiego o godz. 11.00

wniosek o egzamin do klasy dwujęzycznej należy składać do 11.05  <<podanie PDF>>