Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020

przez Admin
Odsłony: 2799

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest:

•          suma punktów uzyskana na egzaminie gimnazjalnym.

 W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego,  wynik przedstawiony w    procentach z:  języka polskiego,  historii i wiedzy o społeczeństwie,  matematyki,  przedmiotów przyrodniczych,  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2;

 

•          wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

            

  • celującym – przyznaje się po 18 punktów
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów
  • dobrym – przyznaje się po 14 punktów
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.;

 

•           świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów;

 

•           szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się maksymalnie 18 punktów;

 

•            osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej przyznaje się maksymalnie 3 punkty.